Co Muzułmanie wierzą

Podstawowym przesłaniem islamu jest prosta: Czcić Boga (Bóg) sam. Koran (the revealed scripture of Islam) państwa:

“Powiedzieć, On jest Bogiem , (, który jest) Jeden,

Bóg , Wieczny Refuge.

On nie rodzi ani rodzi,

Nor is there to Him any equivalent.”

[Koran rozdział 112]

The first part of the Muslim testament of faith forms the basis for the concept of God in Islam. MuzuÅ‚manie Å›wiadczyć, że: “There is no Deity worthy of worship but Allah”. The concept of deity is strictly monotheistic and Unitarian. Ale tylko Bóg ma absolutnÄ… jest, totally independent and totally self-sufficient. Cokolwiek istnieje, czy kiedykolwiek mogÅ‚o istnieć Czyni to poprzez Jego
bÄ™dzie. He has no ‘partner’ either in creating the universe or in maintaining it in existence. He is not only the ‘First Cause’ but also ultimately, the only cause and He is Himself uncaused (Hassan Gai Eaton – The concept of God in Islam).

Druga część testamentu wiary jest: “Muhammad (niech spoczywa w pokoju) is the final Messenger.”

Muzułmanie posiadają wielkim szacunkiem wszystkich poprzednich proroków i posłańcy, w tym Adama, Noah, Abraham, Jakub, Isaac, Izmael, Mojżesz, David, Salomon, Jezus i wiele więcej (peace be upon them all); all of whom submitted and surrendered themselves to the One God who created them and chose them to be the bearers of His message. Ponieważ Koran stwierdza,:

“Powiedzieć, (O, wierni), “We have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Descendants and what was given to Moses and Jesus and what was given to the prophets from their Lord. Wykonujemy żadnego rozróżnienia miÄ™dzy żadnym z nich, i jesteÅ›my muzuÅ‚manami (w
SkÅ‚adanie) to Him.”

Koran rozdział 2 być 136

Muhammad, ostatni Messenger

The last and final Prophet in a long chain of prophets and messengers was the Prophet Muhammad (niech spoczywa w pokoju). He was sent to the lands of Arabia and thus spoke the language of Arabic. Muhammad (niech spoczywa w pokoju) was sent to re-affirm the message that all the previous prophets and messengers were sent with; i.e. dzwoniÄ…c do kultu Jedynego
Bóg.

Michael Hart, in his book ‘The 100: a ranking of the most influential people in history’ paÅ„stwa: “My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Z pokornym
PoczÄ…tki, Muhammad founded and promulgated one of the world’s great religions, and became an immensely effective political leader. Dzisiaj, trzynaÅ›cie wieków po jego Å›mierci, his influence is still powerful and pervasive.”

Prorok Muhammad (niech spoczywa w pokoju) as a prominent figure is universal not only because of his message of equality, ale ze wzglÄ™du na jego charakter altruistycznej. He constantly helped the poor and anyone who needed assistance of any kind. Jego nauki stosuje siÄ™ do każdej terminie, do osób z każdej części Å›wiata, czy to bogaty czy biedny. WÅ›ród wielu jego mÄ…dre nauki byÅ‚o: “Do not belittle even the smallest act of kindness, even if it were no more than greeting your brother with a smiling face”.

Poniższa historia dowodzi altruizm proroków. An old woman had a habit of throwing rubbish on Prophet Muhammad whenever he passed by her house. When the old woman threw rubbish on him, he would pass silently without showing any anger or annoyance and this happened on a regular basis.

Pewnego dnia, gdy Prorok mijał, the woman was not there to throw the rubbish. The Prophet asked permission to visit the woman. Odkrył, że była rzeczywiście chora. She thought that he had come to take revenge when she was unable to defend herself. But the Prophet assured her that he had only come to see her and to look after her needs, jak to było
rozkaz Boga, że ​​jeśli ktoś jest chory, a Muslim should visit and help them if their help is needed.

Staruszka była bardzo poruszona tym dobroci i miłości Proroka. By this example, she understood that he was truly the Prophet of God and Islam was the true religion. Ona następnie islam.

W ten sposób, (zanim Prorok zmarł w wieku 63,) most of the people of Arabia had embraced the message of Islam, and in less than a century the message had spread to Spain in the west and as far east as China.

W Islamskiej widzenia, the ‘message’ transmitted through the Prophet Muhammad (niech spoczywa w pokoju) reprezentowany, nie zupeÅ‚nie nowa religia, but a corrective to the falsifications and distortions which had taken place and at the same time, bezkompromisowy ponownie twierdzenie czystej doktryny Jednego Boga.

Koran

Podobnie jak prorocy Mojżesz, Jezus i David (niech pokój będzie z nimi) were given books of revelation (Stary i Nowy Testament i Psalmy odpowiednio; all of which Muslims acknowledge) tak też było Prorok Muhammad (niech spoczywa w pokoju). The message brought by the Prophet Muhammad (niech spoczywa w pokoju) został wzmocniony poprzez

Kolejne rewelacje znane pod wspólną nazwą Koranu. The Quran contains guidance for the whole of humankind and exists in exactly the same form today as it did when it was revealed 1400 years ago.

“O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. RzeczywiÅ›cie, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. RzeczywiÅ›cie, Allah is Knowing and Acquainted.”

[Koran rozdział 49 być 13]

The guidance contained in the Quran enables all of us to live a life in a way that God loves and is pleased with. Jako Stwórca, God knows us best and is therefore best placed to guide us on how to “function optimally”. Załóżmy, że kupiÅ‚eÅ› iPhone, would you read an instruction manual produced by Sony Ericsson? Logicznie, nie! Uzasadnieniem jest caÅ‚kiem proste; the company that produces the phone knows its product inside out and so is best placed to write an instruction manual for its users.

Tak samo jest z nami. Bóg stworzyÅ‚ nas, therefore knows us better than we think we know ourselves. Koran jest wiÄ™c podrÄ™cznik, od Stwórcy do stworzyÅ‚. Allah mówi: “To (Koran) jest oÅ›wiecenie ludzkoÅ›ci i wskazówek i miÅ‚osierdzie dla ludzi, którzy majÄ… pewne (w wierze).”

[Koran rozdział 45 być 20]

W innym wersecie:

“O mankind! there hath come to you a direction from your Lord and a healing for the (choroby) w waszych sercach,- i dla tych, którzy wierzÄ…, a guidance and a Mercy.”

[Koran rozdział 10 być 57]

Muzułmanin

Muzułmanin cieszy dwie bardzo konkretne relacje:

1. ZwiÄ…zek z jego StwórcÄ…. This essentially strengthens one’s faith and enables one to draw closer to Allah through engaging in acts of worship.

2. Relacje ze społeczeństwem, w którym on / ona miejsce zamieszkania. Muslims have a responsibility to uphold basic moral values like enjoining good, zakaz zło, enjoining justice, ufa, spełniające, jest miły dla sąsiadów, pomoc osobom mniej
Szczęście itd.. Istnieje wiele Koranu w tym celu, na przykład:

“Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, ale (prawdziwy) righteousness is (w) Kto wierzy w Boga , Ostatni dzieÅ„, anioÅ‚y, Rezerwuj, and the prophets and gives wealth, pomimo miÅ‚oÅ›ci do niej, do krewnych, sieroty, potrzebujÄ…cych, the traveler, tych, którzy proszÄ… (o pomoc), i uwolnienie niewolników; (a kto) okreÅ›la modlitwÄ™
i daje zakah; (tych, którzy) speÅ‚niajÄ… swojÄ… obietnicÄ™, kiedy obiecujÄ™; i (tych, którzy) are patient in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous.”

[Koran rozdział 2 być 177]

“RzeczywiÅ›cie, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. DoskonaÅ‚y jest to, co Bóg nakazuje ci. RzeczywiÅ›cie, Allah is ever Hearing and Seeing.”

[Koran rozdział 4 być 58]

“RzeczywiÅ›cie, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded.”

[Koran rozdział 16 być 90]

Artykuły Wiary & Pięciu filarów islamu

Poza tym wiara w Jedynego Boga, wiara we wszystkich proroków i wysłanników poprzednich, and revealed scriptures, Muzułmanie też wierzą w istnienie aniołów (na przykład, the archangel Gabriel responsible for bringing revelation), i końcowy dzień rozrachunku (i.e. Judgement day) kiedy każdy będzie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny. Ich
czyny będą oceniane przez Allaha i będą w konsekwencji wprowadzić raj lub piekło. Allah is just and rewards and punishes fairly, jednak, one of His magnanimous qualities is that He is the most merciful of those who show mercy. Muslims also believe in the Divine decree or predestination; że wszystkie dobra i zła zostały proporcje i że Bóg ma

Pełna wiedza o wszystkim. Jednak, every individual has free will within the realm of responsibility and is not pre-destined against their will, therefore is able to make choices in life.

Oprócz wyżej wymienionych sześciu dogmatów wiary, there are five fundamental duties that a Muslim willingly practices which are known as the 5 filarów islamu. Allah mówi w Koranie:

“This is the Book about which there is no doubt, Wytyczne dla którzy sÄ… Å›wiadomi Allaha, Who believe in the unseen, ustanowić modlitwÄ™, and spend out of what We have provided for them, A kto wierzy w to, co zostaÅ‚o objawione tobie, (O Muhammad), and what was revealed before you, i ostateczne sÄ… pewne (w wierze). SÄ… to na
(prawo) wskazówki od ich Pana, and it is those who are the successful.”

[Koran Rozdział 2 Wersety 2-5]

Muzułmanie praktykujący przestrzegać przykazań Allaha w celu uzyskania jego przyjemności. But in addition to this, Przykazania się zawierać pewne nieodłączne mądrości. The five pillars of Islam thus form the basis of Muslim life.

The first pillar as mentioned previously is to testify that there is no God worthy of worship except Allah, i że prorok Mahomet (niech spoczywa w pokoju) is the final messenger. This is in fact is the essence of Islam.

Drugim filarem jest utworzenie pięciu modlitw dziennie. Allah mówi:

“RzeczywiÅ›cie, Przez okoÅ‚o Allaha. Nie ma bóstwa oprócz mnie, so worship Me and establish prayer for My remembrance.”

[Koran rozdział 20 być 14]

W innym wersecie:

“Recite, (O Muhammad,) what has been revealed to you of the Book and establish prayer. RzeczywiÅ›cie, modlitwa zabrania niemoralność i krzywdy, and the remembrance of Allah is greater. I Bóg wie, co zrobić.

[Koran rozdział 29 być 45]

Modlitwa jest czas, aby stanąć przed Bogiem i wyraźnej wiary, give thanks for the blessings He has bestowed upon us as well as to seek guidance and forgiveness. Through bowing and prostrating to the ground, Muzułmanie wyrażają najwyższej pokorze przed Wszechmocnego.

Jeśli spojrzymy na koncepcji NLP (Neuro-Linguistic Programming) we see that there is a two-directional relationship between our thought processes (Neuro), our communication (Językowej) i nasze zachowanie (Programowanie). Jeśli zmienisz jeden, it has a knock on effect on the other two variables. Więc jeśli zmienisz swoje zachowanie do wykonywania modlitwę (which is a physical action as well as verbal communication with Allah) it will naturally affect your thought processes- increasing your faith as well as inspiring you to want to draw closer to Allah by performing righteous deeds.

Trzeci filar jest pościć w miesiącu Ramadhan (the ninth month of the Islamic calendar) od świtu do zachodu słońca każdy dzień. Allah mówi:

“O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you that you may become righteous.”

[Koran rozdział 2 być 183]

Fasting enables a person to develop self control and frees them to devote their body and soul to worship. Ramadhan is also a great opportunity to appreciate the blessings that Allah has bestowed upon us and gives us a taste of what the poor and hungry across the globe experience; często na bieżąco.

The fourth pillar is ‘Zakah’ or giving 2.5% of ones surplus wealth to those ordained by Allah to receive it. One of the most important principles of Islam is that all things belong to God, i że bogactwo jest zatem w posiadaniu istot ludzkich w zaufaniu. The word Zakah means both ‘purification’ and ‘growth’. Nasze posiadÅ‚oÅ›ci sÄ… oczyszczane przez uchylenia odsetek
dla potrzebujących, i, jak przycinanie roślin, this cutting back balances and encourages new growth. Allah mówi:

“Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed to collect (zakah) i tworzenia serca razem (dla islamu) i dla jeÅ„ców uwalniajÄ…c (or slaves) i dla tych, zadÅ‚użony i dla sprawy Allaha i dla (stranded) traveler – an obligation (nakÅ‚adane) przez Allaha. And Allah is Knowing and Wise.”

[Koran rozdział 9 być 60]

The active practice of zakah demonstrates that love for Allah in following His commandments is greater than the love for wealth. SÅ‚uży także do pomocy biednym, those in debt and protects the nation as well as strengthening one’s faith.

The fifth pillar incumbent upon a Muslim is that he/she performs the Hajj or known in English as the pilgrimage, przynajmniej raz w życiu, jeśli są one finansowo w stanie to zrobić.
Allah mówi:

“RzeczywiÅ›cie, Pierwszy dom (kultu) established for mankind was that at Makkah - blessed and a guidance for the worlds. W nim sÄ… wyraźne oznaki (takich jak) the standing place of Abraham. A kto wchodzi musi być bezpieczna. I (z powodu) to Allah from the people is a pilgrimage to the House – for whoever is able to find thereto a way. But whoever disbelieves – then indeed, Allah is free from need of the worlds.”

[Koran rozdział 3 Wersety 96-97]

Średnio, w przybliżeniu 2 million people attend the Hajj every year and it is an amazing spectacle for all of humanity. To pokazuje jedność mimo wielości, inculcates a sense of humanity, i dla indywidualnego pielgrzyma, inspiruje cierpliwość i tolerancję. The journey itself is wholly a spiritual one, nieporównywalna do żadnej innej na świecie.

Although the dictionary defines Islam as ‘the religious faith of Muslims’ it is in fact much more than that. Islam jest sposobem na życie; an entire system of living that permeates every aspect of an individual’s day to day activities. Practising Islam is truly fulfilling and enables one to be at peace with oneself, one’s Creator, one’s family, sÄ…siedzi i ze spoÅ‚eczeÅ„stwem. The universe is filled – like a great picture book – with ‘signs’ which bear witness to its Creator and which reminds us, jeÅ›li mamy czyste serca i oczy dostrzeganie, of God’s power, majesty and His beauty.

Koran stwierdza,:

“RzeczywiÅ›cie, w ciÄ…gu niebios i ziemi sÄ… znaki dla wiernych. And in the creation of yourselves and what He disperses of moving creatures are signs for people who are certain (w wierze). I (w) przemienność nocy i dnia i [w] what Allah sends down from the sky of provision and gives life thereby to the earth after its lifelessness and (in His) directing of the winds are signs for a people who reason.”

[Koran rozdział 45, Wersety 3-5]

“In summary, Bóg islamu jest transcendentny, Wszystko Potężne, All Knowing Creator and lawgiver, choć jednoczeÅ›nie nieskoÅ„czenie miÅ‚osierny, wspaniaÅ‚omyÅ›lny i wybaczajÄ…cy. Ludzki, His creature and servant, stoi przed Nim bez poÅ›rednika lub orÄ™downik, meeting Him through prayer during this brief life on earth, and meeting Him face to face when life is over. In Islam God does nothing like a human being and doesn’t make Himself accessible through idols or images. On jest jaki jest, absolutne i wieczne, and it is as such the Muslim worships Him” (Hassan Gai Eaton – The concept of God in Islam).